Οι Κόρε. Ύδρο. δεν υπάρχουν πια...

Οι Κόρε. Ύδρο. υπάρχουν!

Οι Κόρε. Ύδρο. υπάρχουν!

Οι Κόρε. Ύδρο. υπήρξαν.

Οι Κόρε. Ύδρο. δεν υπήρξαν ποτέ.